Adatvédelmi tájékoztató

1.      Az adatkezelő adatai:

Név: Invitech Megoldások Zártkörűen működő részvénytársaság (Invitech Megoldások Zrt.)

Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

Adószám: 25568509-2-44

Cégjegyzékszám: Cg: 13-10-041599

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1444

Ügyfélszolgálat e-mail címe: vip@invitech.hu

 

2.      Az Invitech Megoldások Zrt. által kezelhető személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Az Invitech Megoldások Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) - tekintettel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

2.1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok:

a)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő törvényes képviselőjének neve,

b)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásai iránt érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása,

c)   kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.

 

2.2. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt személyes adatok:

a)     a hívó és a hívott előfizetői számok;

b)     a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;

c)      a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma.

 

2.3. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:

d)     helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;

e)     helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;

f)       helyhez kötött telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;

g)     internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a b) pont szerinti adatok;

h)     internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;

i)       internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);

 

2.4. Hangfelvételek:

a)     A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele.

b)     Távollévők között telefonon történt szerződéskötés, szolgáltatás megrendelés hangfelvétele.

 

3. A személyes adatok kezelésének időtartama és módja:

3.1. Az adatkezelés időtartama:

a)     A személyes adatokat a Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerint -1 év, nem elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében az elévülési idő 5 év.

b)     A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentésről készült hangfelvételek az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet alapján: a bejelentéstől számított 2 év.

c)      Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év.

d)     Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetőek meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

e)     Kapcsolatfelvétel, illetve Szolgáltató ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés).

 

4. A személyes adatok kezelésének jogcíme:

Törvényi elrendelés, illetve az érintett hozzájárulása.

 

5. Az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezése:

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

 

6. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és eléhetőségei:

Név: dr. Fazekas Balázs

Elérhetőség:

Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Telefon:  1/801-1500
E-mail: fazekasb@invitel.co.hu

 

7. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról

A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

A Szolgáltató tájékoztatja az igénybe vevőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vevőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

 

8. Adatkezelési tájékoztató az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

8.1. Közvetlen üzletszerzési tevékenység

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatással megkeresse az érintettet.

 

8.2. Blogbejegyzésekről szóló hírlevél

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küldjön blogbejegyzéseiről.

8.3. A 8.1. és a 8.2. pont szerinti célhoz kapcsolódó tájékoztatás:

Kezelt személyes adatok:

·        érintett neve,

·        érintett e-mail címe.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást az érintett a Szolgáltató honlapján keresztül vagy írásban adja meg.

A Szolgáltató a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett indokolás nélkül a következő e-mail címen (vip@invitech.hu) vagy postai úton (2040 Budaörs, Edison utca 4.) ingyenesen visszavonhatja. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor az adatkezelő töröli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli.

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai: neve, címe, elérhetősége.
Az adatfeldolgozó a Szolgáltató hírleveleinek kiküldését végzi, ebből a célból az érintettek e-mail címeit kezeli.

 

9. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

Az érintett a személyes adatai törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán a 1444 es telefonszámon, valamint az vip@invitech.hu elektronikus email címen keresztül kérheti.

Amennyiben megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy - választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak. Az Infotv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, amelyet a következő adatkezelési azonosító számon vettek nyilvántartásba: NAIH- 102074/2016.

 

Töltő kép

Kérem várjon!

1467054913_icon-ios7-arrow-right